Eesti
Raamatupidajale

Raamatupidajale

Kogumispensioni sissemaksete muudatused läbi aja

Teise samba maksete peatamine 1. juulist 2020. a kuni 31. augustini 2021. a

Riik peatab alates 1. juulist 2020. a kuni 31. augustini 2021. a pensioni II sambasse sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed.

Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud inimesed:

  • 1. juulist 2020. a kuni 31. augustini 2021. a ei peatu nendel pensioni II sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed, need jätkuvad tavapärases korras.
  • Nemad saavad II samba maksed 2% + 4% peatada, kui esitavad 2020. a oktoobris avalduse maksete mitte tegemiseks.

Lisainfo, mis muutub liitumispäringutes: Liitumispäringud

Lisainfo seadusandluse kohta: Sissemaksete ajutine katkestamine 2020. a

Kuupäevad Muudatused
01.07.2020-31.08.2021 Kõikide liitunute sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed peatatakse, v.a erand 1942–1960 sündinud inimestele*.
01.10.2020-31.10.2020 Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutise katkestamise avalduse esitamine, kas loobuda oma palgalt 2% sissemakse tegemisest. 2% makse tasumine peatub siis 1.12.2020. a – 31.08.2021. a. Avaldus esitatakse Pensionikeskuses või pangas.
Avaldust saavad esitada ka 1942-1960 sündinud inimesed*.
Alates 01.11.2020 Tööandja kontrollib www.pensionikeskus.ee liitumiskontrollist oma töötajate kogumispensioni sissemaksete peatamist või jätkamist.
01.12.2020-31.08.2021 Avaldus esitatud – töötaja palgalt ei tohi kogumispensioni 2% makset arvestada.
Avaldust ei esitatud – töötaja palgalt jätkatakse kogumispensioni 2% makse arvestamist tavapäraselt.
Alates 01.01.2023 Maksete kompenseerimine. Toimuvad riigi poolt 4% täiendavad kanded inimestele, kes jätkasid 2% sissemakseid. Arvestatakse seda, kui palju iga inimene 01.07.2020. a – 31.08.2021. a sissemakseid tegi. 1942-1960 sündinud inimestel maksed ei peatu ja nendele maksete kompenseerimist ei toimu*.

Kogumispensioni sissemaksete muudatused aastatel 2014-2017

Kogumispensioni sissemaksete muudatused aastatel 2014-2017 tulenesid 2009. aastal vastu võetud kogumispensionide seaduse muudatusest. Riik peatas ajutiselt sissemaksed II samba pensionifondidesse 2009. aasta juunist kuni 2010. aasta lõpuni ja tegi poole võrra vähendatud makseid 2011. aastal. Kohustatud isikul oli 2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini õigus esitada makse määra ajutise tõstmise avaldus makse tasumiseks määras 3%.

Kogumispensioni makse määra ajutise tõstmise avalduse esitamise õigus on ka kohustuslikel liitujatel (sündinud 1983. aastal ja peale seda). Eakamate jaoks, kes tegid juba aastatel 2010 ja 2011 kogumispensioni makseid tavapärases määras (enda osa 2% + riigi osa 4%), ei muutu kogumispensioni maksed ka järgmisest aastast.

Vanematel inimestel, kes juba saavad väljamakseid ning kelle kogumise periood on lõppenud, maksete kogumist jätkata võimalik ei ole.

Tööandjal oli kohustus kontrollida, kas töötaja esitas makse määra ajutise tõstmise avalduse. Kui inimene esitas avalduse, tuli tööandjal alates 2014. aastast hakata töötaja palgalt kinni pidama kogumispensioni makset määras 3%.

2018. aastal taastusid 2% kogumispensioni maksed kõikidel kogumispensioniga liitunud isikutel.

2009 – 2018 aasta olulised kuupäevad tööandjale

Kuupäevad Muudatused
01.06.2009-31.12.2009 Kõikide liitunute kogumispensioni maksed on peatunud
01.12.2009-31.12.2009 Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete jätkamist
01.01.2010-31.12.2010 Avalduse esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset. Avaldust mitte esitanud töötajate palgalt kogumispensioni makset kinni ei peeta
Alates 01.01.2011 Kõikide liitunute kogumispensioni maksed taastuvad. Avalduse esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset. Avaldust mitte esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 1% kogumispensioni makset
01.11.2013-31.12.2013 Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete määra protsenti
01.01.2014-31.12.2017 Makse määra ajutise tõstmise avalduse esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 3% kogumispensioni makset. Avaldust mitte esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset.
Alates 01.01.2018 Kõikide liitunute 2% kogumispensioni maksed taastuvad