Eesti
Raamatupidajale

Raamatupidajale

Raamatupidajale

Uued tähtajad II samba maksete tasumiseks ning maksete tasumise lõpetamiseks

Alates 2021. aastast võivad kogumispensioniga liituda kõik inimesed ning samuti on kõigil õigus kogumispensioni maksete tasumine lõpetada.

Maksete tasumise alustamine või lõpetamine toimub 3 korda aastas.

1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021 on teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed peatatud.

Töötaja, kes esitas 2020. aasta oktoobris vastava avalduse, on alates 1. detsembrist 2020 kuni 31. augustini 2021 peatatud ka töötaja palgalt makstavad 2% sissemaksed.

Loe lisaks: Kogumispensioni sissemaksete muudatused

Maksete tasumise alustamine

Valikuavalduse või maksete tasumise avalduse esitanud isikul tekib õigus ja kohustus tasuda makset alates 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist.

Avaldus peab olema esitatud hiljemalt:

  1) 31. märtsil – makse tasumiseks alates 1. septembrist;

  2) 31. juulil – makse tasumiseks alates 1. jaanuarist;

  3) 30. novembril – makse tasumiseks alates 1. maist.

Noortel töötajatel, kes on sündinud 1983. aastal või hiljem, tekib makse tasumise õigus ja kohustus endiselt 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril.

Makse tasumise kohustust ei teki, kui noor esitab makse tasumisest vabastamise avalduse hiljemalt 18-aastaseks saamise aasta 31. juulil.

Maksete tasumise lõpetamine

Maksete tasumise lõpetamine toimub, kui pensioniikka jõudnud töötaja hakkab võtma välja oma pensionimakseid. Kui ta töötab edasi, siis tuleb palgamakse arvestuses II samba makset tema palgalt kinni pidada kuni vastava tähtajani.

Samuti võivad lõppeda sissemaksed, kui töötaja on vormistanud raha väljavõtmise avalduse või maksete tasumisest vabastamise avalduse.

Avaldused peavad olema esitatud siis hiljemalt:

  • 31. märtsil – makse tasumisest vabastamiseks alates 1. septembrist;
  • 31. juulil – makse tasumisest vabastamiseks alates 1. jaanuarist;
  • 30. novembril – makse tasumisest vabastamiseks alates 1. maist.

Makse kinnipidaja, liitumiskontrollid

Kogumispensioni makse arvestajad on Eesti tööandjad, kes teevad sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.

Kogumispensioni makset peetakse kinni nendele isikutele tehtavatelt maksetelt (töötasud, puhkusetasud), kes on liitunud kogumispensioniga. Töötaja brutopalgast tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset ning edastada see Maksu- ja Tolliametile.

Riigi poolt lisatava 4% peab kinni Maksu- ja Tolliamet, selle pärast raamatupidaja muretsema ei pea.

Töötajate liitumist kogumispensioniga kontrollib tööandja ise või tema raamatupidaja:


Makse objekt

Makse objektiks on:

  • töötajale rahas makstud palgad ja muud tasud;
  • Riigikogu liikmele, Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsuse liikmele ja avalikule teenistujale makstud palgad ja muud tasud;
  • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstud tasud;
  • füüsilisele isikule tööettevõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasud, v.a seaduse alusel registreeritud füüsilisele isikule makstud tasud.

Maksu- ja Tolliamet ei nõua sotsiaalmaksu tasumist passiivselt tulult, näiteks renditasudelt, seega ei ole passiivsed tulud kogumispensioni makse objektiks.

Makset ei tasuta:

  • erisoodustustelt;
  • töötajale tehtavatelt rahalistelt väljamaksetelt, mis ei ole sotsiaalmaksu objektiks (töölähetuse kulude hüvitised ja päevarahad, hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest, Eesti residendi poolt välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu välisriigi residentidele makstud summad).

Deklareerimise kohustus

Raamatupidaja deklareerib kogumispensioni makse kinnipidamise Maksu- ja Tolliametile.  Deklaratsioon tuleb esitada järgmise kuu 10. kuupäevaks ja samaks tähtpäevaks tuleb makse üle kanda Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Makse kohta rakendatakse maksukorralduse seaduses sätestatut ehk Maksu- ja Tolliamet administreerib makset sarnaselt teiste riiklike maksudega.

Makse kinnipidaja on kohustatud andma isikule, kellele maksti makse objektiks olevaid summasid, tema nõudmisel tõendi nendelt summadelt kinni peetud maksete kohta kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks. Isiku töölt lahkumisel antakse tõend koos lõpparvega.