Eesti
II sammas

Investorkaitse

Liitudes kogumispensioni süsteemiga ja asudes tegema kogumispensioni makseid, omandatakse kogumispensioni maksete eest kogumispensioni fondi osakuid. Osakute omanik on üks fondi osanikest ja investor.

Nii fondi osanikuna kui investorina on riik läbi seaduste sätestanud mitmed investorite kaitsemehhanismid – seadnud investorkaitse nõudeid fondi ja fondi varade juhtimisele, piiranguid investeerimisele, kehtestanud korra investoritele tekitatud kahju hüvitamiseks ning loonud nii riikliku kui ka fondide sisemise järelevalvestruktuuri.

Millised õigused on mul pensionifondi osakuomanikuna?

Kogumispensionide ja investeerimisfondide seadusest tulenevalt on kohustusliku pensionifondi osakuomanikul õigus:

 • teha samaaegselt sissemakseid üksnes ühte pensionifondi; 
 • muuta sissemaksete tegemine uude pensionifondi; 
 • vahetada kõik või osa pensionifondi osakuid teise pensionifondi osakute vastu, pensionifondi osakud vahetatakse kolm korda aastas;
 • saada kogumispensioni väljamakseid, kui osakuomanik on jõudnud vanaduspensioniikka;
 • pärandada isiku omandis olevad osakud; 
 • saada vastavalt seadusele ja fondi tingimustele omandis olevate osakute arvuga võrdelise osa fondi tulust; 
 • nõuda fondivalitseja poolt tema tegevusega või tegevusetusega tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu tekitatud kahju hüvitamist; 
 • nõuda fondivalitseja poolt investeerimispiirangute rikkumise tõttu tekitatud kahju hüvitamist; 
 • saada võrdeliselt isiku omandis olevate osakute arvuga osa pensionifondi likvideerimisel järelejäänud varast; 
 • tutvuda fondi asukohas fondi tingimustega ja saada fondivalitseja kulul fonditingimustest ärakiri; 
 • tutvuda enne fondi osakute ostmist fondi tingimustega ja emissiooniprospektiga, samuti viimase aastaaruande ja poolaastaaruandega, kui see on avaldatud pärast viimast aastaaruannet; 
 • õigus nõuda fondivalitseja kulul fondi poolaasta- või aastaaruande väljastamist.

Pensionifondi asukohas peab fondi osakuomanikul olema võimalus tutvuda järgmiste dokumentidega:

 • fondi tingimused; 
 • fondi viimane aastaaruanne; 
 • fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; 
 • osakute emissiooniprospekt; 
 • fondivalitseja juhatuse liikmete nimekiri.

Osakuomanik ei vastuta isiklikult lepingulise fondi kohustuste eest, mida fondivalitseja on osakuomanike ühiselt arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on fondivalitsejal vastavalt fondi tingimustele fondi arvelt õigus nõuda.