Eesti
Reformi info

Reformi info

Küsimused ja vastused väljamaksete arestimise kohta

Pensioni 2. samba väljamaksete arestimise alused

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus – TsMSRS

§ 114. Täitemenetluses kohustuslikku kogumispensioni puudutavate nõuete arestimine

Kuni 2023. aasta 1. jaanuarini ei ole täitemenetluse seadustiku alusel arestitav, sealhulgas eelarestitav, nõue väärtpaberite registri pidamise seaduse §-s 13 nimetatud pensioniregistri pidaja poolt täitemenetluse võlgnikule kogumispensionide seaduse §-s 31 ning § 40 lõigetes 2 ja 3 nimetatud väljamakse tegemiseks.

Investeerimisfondide seadus – IFS

§ 64. Pensionifondi osaku erisused

/…/

(11) Kohustusliku pensionifondi osakuomaniku surma korral on tema pärandvara pankroti puhul pankrotihalduril või täitemenetluses tema pärandvarale sissenõude pööramisel kohtutäituril õigus nõuda tema pensionikontol olevate kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmist või sellise fondi likvideerimise korral väljamaksete tegemist.
[RT I, 03.06.2022, 5 – jõust. 01.01.2023]

(12) Vabatahtliku pensionifondi osakuomaniku pankroti korral või tema varale sissenõude pööramisel täitemenetluse korras on vastavalt pankrotihalduril või kohtutäituril õigus nõuda vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmist või vabatahtliku pensionifondi likvideerimise korral väljamaksete tegemist.

(13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 12 nimetamata juhtudel on pensionifondi osakutele sissenõude pööramine keelatud.


Pensionikonto arest ja pensioni 2. samba väljamaksed

Alates 01.01.2023 saab kohtutäitur ja pankrotihaldur, aga ka Maksu- ja Tolliamet, arestida nõudeid isiku 2. sambast tehtavatele väljamaksetele. Milliste väljamaksete tegemiseks saab nõudeid arestida?

Arestida saab nõudeid väljamaksete tegemiseks enne pensioniiga või pensionieas.

 • Enne pensioniiga: raha väljavõtmise avalduse alusel tehtavad väljamaksed
 • Pensionieas (ja kuni 5 aastat enne pensioniiga) – ühekordse väljamakse avalduse alusel tehtavad väljamaksed (osaline või kogu summa korraga, ühekordne väljamakse PIK-kontolt), fondipensioni perioodilised maksed

Kas kohtutäitur saab minu pensionifondi osakud maha müüa? Olen täitemenetluses võlglane, pensionikontole on kohtutäituri poolt seatud arest, kuid ma ei soovi pensioni 2. sambast loobuda.

Kohtutäitur ei saa sinu pensionifondi osakuid müüa, seda saad osakuomanikuna teha vaid sina ise.

Kui sa ei vormista raha väljavõtmiseks mõnda avaldust, jäävad sinu pensionifondi osakud puutumatult sinu pensionikontole. Kui käid tööl, siis saad pensionifondi osakuid ka juurde soetada.

Kui sinu võlanõue saab täidetud, tühistab kohtutäitur sinu pensionikontole seatud aresti.

Olen täitemenetluses võlglane, väljamakse nõuded on kohtutäituri poolt arestitud, kuid soovin võlgade katteks 2. samba väljamakset, kas saan selleks avalduse esitada?

Jah, kui oled pensioni 2. sambaga liitunud, on sul õigus esitada avaldus raha väljavõtmiseks.

Võimalikud avaldused on:

 • Enne pensioniiga: raha väljavõtmise avaldus
 • Pensionieas (ja kuni 5 aastat enne pensioniiga) – ühekordse väljamakse avalduse alusel tehtavad väljamaksed (osaline või kogu summa korraga, ühekordne väljamakse PIK-kontolt), fondipensioni avamise avaldus

Esitasin 2. samba väljamakse avalduse, kuid nüüd on kohtutäitur minu väljamakse nõude arestinud. Kas saan avaldust tühistada?

Kui väljamakse nõue on arestitud ja esitad väljamakse saamiseks avalduse, ei ole sul Täitemenetluse seadustiku §-i 111 kohaselt õigust oma esitatud väljamakse saamise avaldust enam tagasi võtta.

Avalduste liigid, mille kohta see kehtib, on:

 • Raha väljavõtmise avaldus
 • Ühekordse väljamakse avaldus (osaline või kogu summa korraga)
 • Ühekordne väljamakse PIK-kontolt
 • Fondipensioni avamise avaldus

Kas saan esitada avaldust nii, et kogu minu raha kantakse välisriigi krediidi- või makseasutuse kontole ja seega kohtutäituri nõue jääb täitmata?

Kui kohtutäitur on pensioni 2. samba väljamakse nõude arestinud, siis Pensionikeskus täidab kohtutäituri nõude kõige esimesena. Kui areste on mitu, siis täidetakse esmalt esimene nõue, siis teine jne. Kui kõik nõuded on täidetud, siis alles nõuetest üle jäänud summa kantakse osakuomanikule, kes taotles raha väljamakset. Väljamakse osakuomanikule võib toimuda ka välisriigi krediidiasutuses avatud arvelduskontole (kuid mitte makseasutuses või e-raha asutuses avatud kontole).

Kuidas toimub arestinõuete täitmine, kui mul on mitu aresti?

Kui väljamakse nõue on arestitud, siis Pensionikeskus täidab kõige esimesena kohtutäituri(te) nõude(d). Kui areste on mitu, siis täidetakse esmalt esimene kohtutäituri nõue, siis teine jne. Kui kõik nõuded on täidetud, siis nõuetest üle jäänud summa kantakse osakuomanikule, kes taotles raha väljamakset.

Kas ma näen oma pensionikontol, milline kohtutäitur on arestinud minu 2. samba väljamakse?

Jah, kohtutäituri(te) arest(id) on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis.

Andmed, mida pensionikontol enda arestide kohta näed:

 • Sissenõudja nimetus
 • Staatus: tühistatud, peatatud, aktiivne, eelarest
 • Prioriteetsus: elatisnõue või tavaarest
 • Kas arest on seatud hagi tagamiseks
 • Aresti nõude summa
 • Jrk. nr. – aresti järjekorranumber

Kui mul on mitu kohtutäituri aresti, kas näen oma pensionikontol arestide järjekorra infot? Kus?

Jah, kohtutäiturite registreeritud arestid on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis arestimisaktide lehel.

Mida näen oma pensionikontol, kui kohtutäituri nõue on täidetud?

Kui pensionikontol registreeritud kohtutäituri nõue või nõuded on täidetud, siis on aresti(de) staatus(ed) “Tühistatud”.


Osaline raha väljamakse pensionikontolt

Pensionikontol oli raha rohkem, kuid mulle maksti välja ainult osa sellest. Kuhu jäi ülejäänud osa?

Kui pensionikontol oli registreeritud kohtutäituri seatud arest, siis täideti väljamakse summast esmalt kohtutäituri nõue ning Sulle maksti välja ainult nõudest ülejäänud osa. Täidetud arest(id) on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis.


Elatusmiinimum

Minu väljamakse on arestitud, kas kohtutäitur jätab mulle alles elatusmiinimumi?

Pensionikeskuses elatusmiinimumi arvestust ei teostata, väljamakse tehakse kohtutäituri poolt registreeritud nõude ulatuses. Elatusmiinimumi arvestamise kohta tuleb infot küsida otse kohtutäiturilt või pankrotihaldurilt.


Pankroti registreerimine pensionikontol

Kas ma näen oma pensionikontol, milline pankrotihaldur on seadnud pankrotist tuleneva nõude või keelu minu 2. samba väljamaksele?

Jah, pankrotihalduri(te) registreeritud pankrot(id) on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis pankrottide lehel.

Olen pankrotis ja esitasin 2. samba väljamakse avalduse, soovin seda nüüd tühistada. Miks ma seda teha ei saa?

Kui oled esitanud väljamakse saamiseks avalduse ja sinu pensionikontol on registreeritud pankrot, ei ole enam võimalik 2. samba väljamakse avaldust tühistada. (Kui pankrot on välja kuulutatud ja Sinu vara haldamiseks on määratud pankrotihaldur, siis muutub pankrotihaldur Sinu vara käsutajaks.)

Olen pankrotis ja soovin võlgade tasumiseks esitada raha väljavõtmise avalduse. Mida ma selleks tegema pean?

Võimalikud avaldused esitamiseks on:

 • Enne pensioniiga: raha väljavõtmise avaldus
 • Pensionieas (ja kuni 5 aastat enne pensioniiga) – ühekordse väljamakse avalduse alusel tehtavad väljamaksed (osaline või kogu summa korraga, ühekordne väljamakse PIK-kontolt), fondipensioni avamise avaldus

Teavitamine

Kas mind teavitatakse, kui täitur saab minu kogumispensioni II samba väljamakse raha endale?

Pensionikeskus võlgnikke sellest eraldi ei teavita.

Täitemenetluse võlglasena oled kindlasti kursis Sinu suhtes algatatud täitemenetlustega ja täituri nõuetega.

Seadusemuudatus, et alates 2023. aasta 1. jaanuarist muutuvad arestitavaks, s.h eelarestitavaks, pensioniregistri pidaja poolt võlgnikule kohustuslikust pensionifondist teostatavad väljamaksed kohtutäituri poolt esitatud nõude ulatuses, kehtib alates 2021. aasta algusest. 


Maksustamine

Tuludeklaratsioonil näen, et minu 2. samba väljamakselt on arvestatud tulumaksu. Miks? Tegelikult kanti väljamakse kohtutäiturile ja ma ei saanud tulu.

Kui Pensionikeskus teeb väljamakse kohtutäiturile või pankrotihaldurile, siis tõepoolest väljamakse maksustatakse samamoodi kui väljamakse oleks tehtud inimesele endale.


Arest või pankrot surnud isiku pensionikontol

Pärisin 2. samba osakud, kuid pärandaja kontole on varem seatud arest. Kas saan osakud lunastada või oma pensionikontole kanda?

Täitemenetluse nõuete täitmine jätkub ka pärast isiku surma, kui isikul on vara. Pärijad peavad pöörduma nõude seadnud kohtutäituri poole selgitamaks välja, kas pärandaja muudest varadest piisab tema nõuete täitmiseks. Sel juhul tühistab kohtutäitur oma nõude ning saad jätkata osakute pärimisega.

Kuni pärandaja pensionikontol on arest, seni tema osakuid pärida ei saa.

Pärisime sugulastega 2. samba osakud, millele on seatud arest. Kuidas saame neid osakuid pärida? (Pärandvara jagamine)

Täitemenetluse nõuete täitmine jätkub ka pärast isiku surma, kui isikul on vara. Pärijad peavad pöörduma nõude seadnud kohtutäituri/pankrotihalduri poole, et teada saada võlgnevuse suurust.
Kui pärandaja muudest varadest piisab tema nõuete täitmiseks, saab kohtutäitur oma nõude tühistada ning pärijad saavad jätkata II samba osakute pärimisega.

Kuni pärandaja pensionikontol on arest, seni tema osakuid pärida ei saa.

Pärandajal on välja kuulutatud pankrot, kuid tema pensionikontol on pensionifondi osakud. Kas saan pärijana need osakud rahaks teha?

Täitemenetluse nõuete täitmine jätkub ka pärast isiku surma, kui isikul on vara. Pärijad peavad pöörduma nõude seadnud pankrotihalduri poole, et korraldada pärandaja nõuete täitmiseks osakute tagasivõtt.


Pärija pensionikonto on arestitud

Olen 2. sambaga liitunud ja pärisin 2. samba osakud, kuid minu pensionikontol on kohtutäituri poolt seatud arest. Kas saan päritud osakud oma pensionikontole kanda või päritud osakud tagasi võtta ja kanda raha otse kohtutäiturile?

Kui sinu pensionikontol on registreeritud arest või pankrot, siis võib kogumispensioni pärimine olla takistatud. Võta ühendust oma kohtutäituri või pankrotihalduriga, et leida sobivaim lahendus.