Sulge

Pension välisriigist

Tööl Euroopa Liidu riigis

Erinevates EL riikides töötades saate pensionile jäädes igalt riigilt pensioni vastavalt seal töötatud ajale. Pensioniõiguslik staaž saadakse eri riikides töötatud aja liitmisel.

Kui olete töötanud mõnes EL liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis või Šveitsis ja omandanud vähemalt 1 aasta pensionistaaži, tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada pensionitaotlus koos staaži tõendavate dokumentidega (näiteks tööleping).

Dokumendid tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile siis, kui hakkate taotlema vanaduspensioni.

1. mail 2004. a jõustusid Eestis Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordineerimisreeglid, mis on kehtestatud Euroopa Liidu Nõukogu määruses 1408/71 “Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes” ja selle rakendamismääruses 574/71. Mõlemad õigusaktid on otsekohaldatavad ja Eesti siseriiklike seaduste suhtes ülimuslikud.

Euroopa Liidu liikmesriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Eestil on sõlmitud eraldi sotsiaalkindlustuslepingud Läti, Leedu, Soome, Ukraina, Kanada ja Venemaaga.

Pensionide määramist ja maksmist välislepingute alusel korraldab Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakond.

Vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadele ja muude teenistujate teenistustingimustele ja riikliku pensionikindlustuse seadusele on Euroopa ühenduste ametnikel õigus valida, kas kanda oma välja teenitud pensioniõigused Eestist Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi või Euroopa Liidust Eesti Vabariigi pensioniskeemi.

Pensioniõiguste ülekandmine on Eestis reguleeritud määrusega “Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord”.