Eesti
I sammas

Rahvapension

Rahvapension tagab miinimumpensioni neile inimestele, kel ei ole õigust vanaduspensionile.

Alates 01.04.2023 a on rahvapensioni suurus 336.39 eurot.

Rahvapensioni saamise õigus on:

  • Eesti alalisel elanikul;
  • tähtajalise elamisloa alusel Eestis elaval välismaalasel.

Rahvapensioni saab taotleda siis, kui olete jõudnud vanaduspensioni ikka ning olete Eestis elanud vähemalt viis aastat enne pensioni taotlemist. Rahvapension määratakse isikule, kel puudub vanaduspensioni saamiseks nõutav tööstaaž.

Rahvapension määratakse ka toitja surma korral tema perekonnaliikmetele, kellel seoses toitja nõutava pensionistaaži puudumisega ei ole õigust toitjakaotuspensionile. Samas oli toitja elanud Eestis alalise elanikuna või tähtajalise elamisloa alusel vähemalt 1 aasta.

Õigus rahvapensionile ei laiene järgmistele isikutele:

  • kes on elanud Eestis vähem kui 5 aastat enne pensioni taotlemist
  • kellele on pension määratud välislepingu alusel
  • kes saavad välisriigi pensioni
  • kellel puudub kehtiv elamisluba

Rahvapensioni taotlemiseks pöörduge: