Eesti
Küsimused

Küsimused

Pensionikonto arest ja pensioni II samba väljamaksed

Pensionikonto arest ja pensioni II samba väljamaksed

29.12.22

Alates 01.01.2023 saab kohtutäitur ja pankrotihaldur, aga ka Maksu- ja Tolliamet, arestida nõudeid isiku 2. sambast tehtavatele väljamaksetele. Milliste väljamaksete tegemiseks saab nõudeid arestida?

Arestida saab nõudeid väljamaksete tegemiseks enne pensioniiga või pensionieas.

  • * Enne pensioniiga: raha väljavõtmise avalduse alusel tehtavad väljamaksed
  • * Pensionieas (ja kuni 5 aastat enne pensioniiga) – ühekordse väljamakse avalduse alusel tehtavad väljamaksed (osaline või kogu summa korraga, ühekordne väljamakse PIK-kontolt), fondipensioni perioodilised maksed

Olen täitemenetluses võlglane, väljamakse nõuded on kohtutäituri poolt arestitud, kuid soovin võlgade katteks II samba väljamakset, kas saan selleks avalduse esitada?

Jah, kui oled pensioni II sambaga liitunud, on sul õigus esitada avaldus raha väljavõtmiseks.

Võimalikud avaldused on:

  • * Enne pensioniiga: raha väljavõtmise avaldus
  • * Pensionieas (ja kuni 5 aastat enne pensioniiga) – ühekordse väljamakse avalduse alusel tehtavad väljamaksed (osaline või kogu summa korraga, ühekordne väljamakse PIK-kontolt), fondipensioni avamise avaldus

Esitasin II samba väljamakse avalduse, kuid nüüd on kohtutäitur minu väljamakse nõude arestinud. Kas saan avaldust tühistada?

Kui oled esitanud väljamakse saamiseks avalduse ja nõue väljamakse tegemiseks on arestitud, ei ole enam võimalik avaldust tühistada.

Kas saan esitada avaldust nii, et kogu minu raha kantakse välisriigi krediidi- või makseasutuse kontole ja seega kohtutäituri nõue jääb täitmata?

Kui kohtutäitur on pensioni II samba väljamakse nõude arestinud, siis Pensionikeskus täidab kohtutäituri nõude kõige esimesena. Kui areste on mitu, siis täidetakse esmalt esimene nõue, siis teine jne. Kui kõik nõuded on täidetud, siis alles nõuetest üle jäänud summa kantakse osakuomanikule, kes taotles raha väljamakset. Väljamakse osakuomanikule võib toimuda ka välisriigi krediidiasutuses avatud arvelduskontole (kuid mitte makseasutuses või e-raha asutuses avatud kontole).

Kuidas toimub arestinõuete täitmine, kui mul on mitu aresti?

Kui väljamakse nõue on arestitud, siis Pensionikeskus täidab kõige esimesena kohtutäituri(te) nõude(d). Kui areste on mitu, siis täidetakse esmalt esimene kohtutäituri nõue, siis teine jne. Kui kõik nõuded on täidetud, siis nõuetest üle jäänud summa kantakse osakuomanikule, kes taotles raha väljamakset.

Kas ma näen oma pensionikontol, milline kohtutäitur on arestinud minu II samba väljamakse?

Jah, kohtutäituri(te) arest(id) on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis.

Andmed, mida pensionikontol enda arestide kohta näed:
* Sissenõudja nimetus
* Staatus: tühistatud, peatatud, aktiivne, eelarest
* Prioriteetsus: elatisnõue või tavaarest
* Kas arest on seatud hagi tagamiseks
* Aresti nõude summa
* Jrk. nr. – aresti järjekorranumber

Kui mul on mitu kohtutäituri aresti, kas näen oma pensionikontol arestide järjekorra infot? Kus?

Jah, kohtutäiturite registreeritud arestid on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis arestimisaktide lehel.

Mida näen oma pensionikontol, kui kohtutäituri nõue on täidetud?

Kui pensionikontol registreeritud kohtutäituri nõue või nõuded on täidetud, siis on aresti(de) staatus(ed) “Tühistatud”.

Pensionikontol oli raha rohkem, kuid mulle maksti välja ainult osa sellest. Kuhu jäi ülejäänud osa?

Kui pensionikontol oli registreeritud kohtutäituri seatud arest, siis täideti väljamakse summast esmalt kohtutäituri nõue ning Sulle maksti välja ainult nõudest ülejäänud osa. Täidetud arest(id) on näha pensionikontol üldandmete menüüs andmete ja eelistuste punktis.

Minu väljamakse on arestitud, kas kohtutäitur jätab mulle alles elatusmiinimumi?

Pensionikeskuses elatusmiinimumi arvestust ei teostata, väljamakse tehakse kohtutäituri poolt registreeritud nõude ulatuses. Elatusmiinimumi arvestamise kohta tuleb infot küsida otse kohtutäiturilt või pankrotihaldurilt.