Eesti
60-ndad

Riiklik vanaduspension ehk I sammas

Riiklikku pensioni makstakse palgalt arvestatavast sotsiaalmaksust. Tööandjad maksavad 33% töötaja palgast sotsiaalmaksuks, millest 13% läheb ravikindlustuseks ja 20% / 16% praeguste pensionäride pensionideks. Kogumispensioniga liitumisel suunatakse 4% sotsiaalmaksu osast otse kohustusliku kogumispensioni fondidesse.

Riiklikku pensioni makstakse vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral

  • Eesti alalisele elanikule,
  • tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele.

Riiklik vanaduspension jaguneb veel omakorda kaheks

Õigus vanaduspensionile on isikul, kes on saanud 63-aastaseks ning kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

Rahvapensioni on õigus saada neil pensioniealistel inimestel, kel ei ole vanaduspensioni saamiseks piisavat (15 aastat) tööstaaži. Rahvapensioni saamise tingimuseks on, et inimene on Eestis elanud vähemalt 5 aastat vahetult enne pensioni taotlemist.


Taotlemine

Riikliku pensioni taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning sellele lisaks nõutud dokumendid elukohajärgsele pensioniametile. Vajalikud kontaktid leiate siit: Sotsiaalkindlustusamet


Kuidas teha endale personaalne pensioniplaan?