Sulge

Väljamaksete maksustamine

Kuidas toimub kogumispensioni väljamaksete maksustamine? Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2832 eurot aastas ehk 236 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab 236 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele. Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 2160 eurot aastas ehk 180 eurot kuus.

Seega pensionär võib saada I ja II samba väljamakseid maksuvabalt kokku kuni 416 eurot kuus. See osa I ja II samba väljamaksetest, mis ületab ühes kuus 416 eurot, maksustatakse tulumaksuga.

NB! Üldist maksuvaba tulu mahaarvamist on võimalik teha ainult pensionäri kirjaliku avalduse alusel. Vastav avaldus esitatakse elukohajärgsele Pensioniametile.

Näide: I ja II samba väljamaksete summa on igakuiselt 500 eurot. Sellest summast on maksuvaba 416 eurot, ülejäänud 84 eurot maksustatakse 20%-se tulumaksuga.

Meie näite puhul saab väljamaksetest kätte: 416 + (84 x 0.80) = 416 + 67.20 = 483.20 eurot kuus. Arvestatud tulumaks on 16.80 eurot, see peetakse kinni kohustusliku kogumispensioni väljamakselt.

Kui pensioni I ja II samba väljamaksete saamine algab kalendriaasta keskel, siis pensioni väljamaksetele arvestatav täiendav maksuvabastus tehakse ka väljamaksete alustamisele eelnenud kuude eest.

Näide: I ja II samba väljamaksed algavad veebruarist ning on igakuiselt kokku 500 eurot.  Seega on veebruariks isikul kogunenud kasutamata täiendava maksuvaba tulu summa 236 eurot (jaanuari eest). Sellele lisandub veebruari kuu eest arvestatav täiendav maksuvaba tulu ja üldine maksuvaba tulu summas kokku 416 eurot.

Meie näite puhul toimub väljamakse arvestus kuude kaupa järgmiselt:

  • Veebruaris 500-236-416=-152 Väljamaksetest kätte 500 eurot ning kasutamata jääb tulumaksuvabastus summale 152 eurot,
  • Märtsis 500-152-416=-68         Väljamaksetest kätte 500 eurot ning kasutamata jääb tulumaksuvabastus summale 68 eurot,
  • Aprillis 500-68-416=-16            Väljamaksetest kätte 500 eurot ning kasutamata jääb tulumaksuvabastus summale 16 eurot,
  • Mais 500-16-416=68  416+16+(68 x 0.80)=432+54.40=486.40 eurot,  arvestatud tulumaks 13.60 eurot,
  • Juunis ja edaspidi kuni aasta lõpuni 500-416=84 Väljamaksetest kätte 416 + (84 x 0.80) = 416 + 67.20 = 483.20 eurot kuus, arvestatud tulumaks 16.80 eurot.

Loe lisaks:

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

2018. aastal:

  • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
  • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
  • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Lisainfo maksustamise kohta on leitav Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
Infot selle kohta, kuidas mõjutavad maksuvaba tulu suurust mitu töökohta, muutuv töötasu, pension, toetused jt tulu „Oluline maksuvaba tulu arvestamisel alates 1. jaanuarist 2018″.