Sulge

Maksustamine

Kõikidele enne 55-eluaastat III samba kindlustuslepingust või pensionifondist välja võetud summadele kehtib tulumaksumäär 20%.

Täiendava kogumispensioni toodete abil kogutud summa kasutusele võtmisel alates 55-eluaastast või siis, kui isik jääb täielikult ja püsivalt töövõimetuks, rakenduvad väljamaksetele tulumaksusoodustused.

Täiendava kogumispensioni väljamaksete korral tuleb arvestada järgnevate maksustamise aspektidega.

  • 20% tulumaksumääraga maksustatakse osalise või täieliku kindlustuse tagasiostu või fondiosaku(te) lunastamise korral.
  • Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel makstud surmajuhtumi kindlustuse hüvitisi ei maksustata tulumaksuga, kui leping on sõlmitud pärast 2002. aasta 1. maid.
  • Enne 2002. aasta 1. maid sõlmitud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel väljamakstud surmajuhtumi kindlustuse hüvitised maksustatakse tulumaksuga. (Põhjus: kui leping on sõlmitud enne 2002. aasta 1. maid, võib residendist füüsiline isik lepingu alusel tasutud kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine surmajuhtumi hüvitisena, maha arvata juba oma maksustamisperioodi tulust).
  • 10% tulumaksumääraga maksustatakse väljamaksed täielikult ja püsivalt töövõimetuks jäämise korral.
  • Tulumaksuga ei maksustata täielikult ja püsivalt töövõimetuks jäämise korral saadavaid eluaegseid väljamakseid kindlustusseltsist (annuiteet), mida hakatakse sooritama igakuiselt või kvartalite kaupa.
  • 20% tulumaksumääraga maksustatakse väljamaksed siis, kui kogumislepingu sõlmimisest või pensionifondi osakute esmasest omandamisest on möödunud vähem kui 5 aastat.
  • 10% tulumaksumääraga maksustatakse ühekordseid ja tähtajalisi (lepingu lõpptähtaeg on kokkulepitud) väljamakseid siis, kui kogumislepingu sõlmimisest või pensionifondi osakute esmasest omandamisest on möödunud enam kui 5 aastat.
  • Tulumaksuga ei maksustata eluaegseid väljamakseid kindlustusseltsist (annuiteet).

Kõigi erinevate toodete alusel tehtud väljamaksed pärijatele maksustatakse 20% tulumaksumääraga.