Sulge

Mis infot sisaldab pensionikonto?

Oma pensionikonto seisu jälgimiseks saab teostada mitmeid erinevaid päringuid: saldoteatist pensionikonto seisu kohta, väljavõtet kõikide tehingute kohta, koondväljavõtet pensionivarade kasvu või kahanemise kohta, vaadata laekumisi Maksu- ja Tolliametist ning tulumaksuteatist, kui on lunastatud päranduseks saadud pensionifondide osakuid.

Kõiki loetletud toiminguid saab teha, kui siseneda “Minu konto” lehele.

Pensionikonto saldoteatis kajastab pensionikonto seisu valitud kuupäeval. Teatisel on näha:

 • pensionifondide nimetused, mille osakuid isik omab või on omanud
 • pensionifondi osaku puhasväärtus valitud kuupäeval
 • pensionifondis isikule kuuluvate osakute arv
 • osakute rahaline koguväärtus
 • pensionikonto rahaline koguväärtus
 • pensionikonto koguväärtus rahvapensioni määras

NB! Vaadates saldoteatist jooksva kuupäeva seisuga tuleb arvestada, et pensionikonto saldo võib päeva jooksul veel muutuda.

Pensionikonto väljavõtet on võimalik vaadata soovitud ajavahemiku kohta. Väljavõttes on eraldi alalõikudena näidatud tehingud pensionifondi osakutega ning raha laekumised Maksu- ja Tolliametist.

Pensionikonto väljavõttel kajastuvad kõigepealt toimingud pensionifondi osakutega:

 • Pensionifond, mille osakutega tehinguid on pensionikontol toimunud
 • Algjääk – osakute arv väljavõtte perioodi alguses
 • Kuupäev, millal uued osakud pensionikontole kanti
 • Hind, millega uued osakud väljastati
 • Tehingu kuupäeval väljastatud või tagasi võetud osakute arv
 • Lõppjääk – osakute jääk pensionifondis väljavõtte lõppkuupäeval
 • Perioodi kreedit- ja deebetkäive – valitud perioodil osakutega toimunud tehingute summa

Rahalised toimingud

 • Algjääk – kontol olev rahasumma väljavõtte perioodi alguses
 • Kuupäev, millal uus rahasumma pensionikontole laekus
 • Pensionikontole Maksu- ja Tolliametist laekunud kogumispensioni makse
 • Rahad investorilt fondile –isikule väljastatud fondiosakute arv ning summa
 • Lõppjääk – kontol olev rahasumma väljavõtte perioodi lõpus
 • Perioodi kreedit- ja deebetkäive – valitud perioodil rahaga toimunud tehingute summa

NB! Vaadates väljavõtet jooksva kuupäeva seisuga tuleb arvestada, et pensionikonto saldo võib päeva jooksul veel muutuda.

Koondväljavõte näitab:

 • kui palju kokku on kontole sissemakseid tehtud ja
 • milline on kontol olevate pensionifondi osakute jooksev väärtus.

Koondväljavõttest on näha, kas pensionikontol olev vara on kasvanud või kahanenud.

Näide: Laekumised: Tööandja(te)lt laekunud kogumispensioni maksed kokku.
Saadud päranduseks: päritud osakute koguväärtus ülekandmise päeva seisuga, kui pärandina saadud pensionifondi osakud on ülekantud pärija pensionikontole.
Lunastatud: pensionifondidest tehtud väljamaksete kogusumma.
Jooksev saldo (tagasivõtuhinnas): pensionikontol olevate pensionifondiosakute jooksev väärtus, millest on maha arvestatud tagasivõtutasu.

Päring Investori laekumised näitab detailselt seda, milline tööandja on isiku nimel kogumispensioni makseid maksnud ning  Maksu- ja Tolliametile deklareerinud.

Laekunud maksete puhul näidatakse, kui suur oli summaarne laekumine ning millistest osadest see koosnes.

Eraldi on välja toodud see, kui suur oli summaarses laekumises brutopalgalt arvestatud 2% ning sellele lisatud 4% (6%) osa, mis võetakse sotsiaalmaksu arvelt. NB! 4% arvestuse aluseks on aga ikkagi brutopalk.

1%-lisi täiendavaid sissemakseid on saanud isikud, kellele on arvestatud vanemahüvitist vastavalt vanemahüvitise seadusele.

Iga isiku pensionivara tootlus erineb sellest tootlusest, mida kuvatakse fondide lõikes Pensionikeskuse statistika lehel. Fondide statistika lehel esitatud pensionifondide tootlused näitavad, kui palju on muutunud ühe fondiosaku väärtus valitud perioodi jooksul. See ei arvesta fondi tehtud sissemaksete suurust ja ajahetke, millal sissemaksed tehti.

Pensionikontol kuvatud pensionivara tootlusmäär arvutatakse internal rate of return ehk IRR-meetodiga.

Osakuomaniku pensionivara tootlus sõltub kolmest komponendist:
a) sisse makstud summade suurusest, millega osakuid osteti,
b) kuupäevadest, millal fondi osakuid osteti või müüdi ehk investeeringu perioodi pikkusest ja
c) pensionikonto saldo lõppväärtusest perioodi lõpus ehk millistes fondides perioodi lõpus raha hoitakse ja mis on nende osakute puhasväärtus.

Nimetatud tootlusmäär on väljendatud aasta baasil ehk kogu valitud perioodi tootlus keskmiselt aastas.

Näide

Oletame, et inimene valib tootluse perioodiks 01.04.2010 – 01.04.2019 ja sellel perioodil on ta teinud kolm sissemakset ainult ühte II samba fondi:

1) 01.aprill 2010 summas 1 000eur (ˇ15 640eek), mille eest märkis 1250 osakut hinnaga 0.8eur;
2) 01.aprill 2017 summas 1 000eur, mille eest märkis 1111,111 osakut hinnaga 0.9eur;
3) 01.aprill 2019 summas 1 000eur, mille eest märkis 1000 osakut hinnaga 1eur.

Valitud perioodi alguseks so 01.04.2010 oli kontole kogutud II samba fondi X 7142,857 osakut hinnaga 0.7eur. Vara väärtus kokku 5 000eur (ˇ78 200eek). Alguskuupäeval isiku kontol juba olemasoleva summa arvestame tootluse arvestuses valitud alguskuupäevaga esimeseks sissemakseks.

Perioodi lõpuks on kontol fondis X 10503,968 osakut puhasväärtusega 0.95202eur. Vara väärtus kokku 10 000eur.
Perioodi lõpp-punkti ja sissemaksete alguspunktide väärtustest leiame iga sissemakse summa kumulatiivse kasvu perioodil. Astendades saadud tulemuse pöörvõrdelise perioodiga, saame investeeringu keskmise aastase tootluse.
Algsaldo 01.04.2010. aastane 4%.
01.04.2010 sisse makstud summa aastane tootlus 2%
01.04.2017 sisse makstud summa aastane tootlus 2,8%
01.04.2018 sisse makstud summa aastane tootlus -4,8%

Kogu investeeringu keskmise tootluse saamiseks tuleb need tootlused kaaluda veel sissemaksete suurusega. Kasutades Exceli XIRR funktsiooni saame valitud perioodil sissemaksete kaalutud tootluse määraks 3%.

Kui isik on aasta jooksul lunastanud päranduseks saadud pensionifondide osakuid, peeti pangakontole kantud lunastussummalt kinni tulumaks. Kinni peetud tulumaks saadeti koos maksudeklaratsiooniga kohe Maksu- ja Tolliametile.

Soovi korral saab printida enda nimel kinni peetud tulumaksu kohta tõendi. Tõend väljastatakse PDF formaadis ühe kalendriaasta kohta. Tõendi formaat on kehtestatud Maksu- ja Tolliameti poolt.

Loe lisaks: