Sulge

SEB Optimaalne Pensionifond

SEB Optimaalne Pensionifond on kohustusliku kogumispensioni fond, mis investeerib kuni 25% fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandavtesse väärtpaberitesse ning ülejäänu madalama riskiga instrumentidesse - võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, samuti hoiustesse ja muudesse varadesse. Fondi investeeringud jaotatakse maailma eri geograafiliste piirkondade ning tööstusharude vahel, muu hulgas tehakse investeeringuid ka arenevate riikide väärtpaberitesse. Fond ei ole spetsialiseerunud tööstusharude või geograafiliste piirkondade järgi.
Üldjuhul on enamik Optimaalse Pensionifondi võlainstrumentidest emiteeritud Euroopas tegutsevate ettevõtete või Euroopa riikide poolt. Aktsiainvesteeringud on globaalselt hajutatud.
SEB Optimaalne Pensionifond sobib eelkõige inimesele

kelle pensioniikka jõudmiseni on jäänud vähemalt 3 aastat
kes on keskmisest madalama riskitaluvusega, kuid on valmis võtma ka mõõdukat aktsiariski
kellele ei sobi Konservatiivse fondi tasakaalukus ega Progressiivse fondi äkilisus
kes soovib osa saada aktsiaturgude arengust, kuid peab 50%-list aktsiariskiga investeeringute osakaalu liiga suureks
kes soovib olemasolevad osakud vahetada väiksema riskiklassiga fondi osakute vastu


ISIN: EE3600098612

Lühinimi: SEK25

Registreerimise kuupäev: 10.09.2008

Strateegia: Tasakaalustatud

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,82%

Fondijuht

Endriko Võrklaev, Vladislavas Zaborovskis

Endriko Võrklaev (1975) – Chartered Financial Analyst®. Varem töötanud ICI Trust AS-is väärtpaberispetsialistina ja Audentese Ülikoolis lektorina. Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ärirahanduse ja investeeringute erialal ning omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is.

Vladislavas Zaborovskis (1977) – Chartered Financial Analyst®. Varem töötanud fondijuhina Leedu varahaldusettevõtjas SEB Investiciju Valdymas. Magistrikraad Vilniuse Ülikoolist panganduse erialal.


Fondivalitseja – AS SEB Varahaldus


Nimetus: AS SEB Varahaldus

Registrikood: 10035169

Asutamise kuupäev: 22.05.1996

Aktsiakapital: 3 035 803.31 EUR

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

Depositoorium: AS SEB Pank

Omanikud: 100% - AS SEB Pank

Juhatus

Sven Kunsing (snd 1972) – juhatuse liige. Töötab SEB Varahalduses alates 2004. aasta algusest. Eelnevalt töötanud SEB Panga Raha- ja Kapitaliturgude valdkonnas turuanalüüsi divisijoni direktorina. Kuni 2003. aasta lõpuni oli ALCO liige, Investeeringute komitee liige ja strateegiakomitee esimees. Varasemalt töötanud ka investeerimiskonsultandi, väärtpaberimaakleri ning portfelli- ja fondihaldurina. Omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas bakalaureuse kraadi.

Imanta Hütt (snd 1973) - juhatuse liige alates 2013. aasta maist. Varem töötanud SEB Panga õigusdivisjonis juristina ning olnud ka varasemalt SEB Varahalduse juhatuse liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Kontaktid

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn

Telefon: +372 665 5100

Faks: +372 665 7122

E-post: fondid@seb.ee, pension@seb.ee

Kodulehekülg: www.seb.ee