Sulge

Fondide tasud

Eesti pensionifondidel arvestatakse kolme liiki fondide tasusid: valitsemistasu, väljalasketasu ja tagasivõtmistasu.

Fonditasude seletus

Valitsemistasu on Fondivalitsejale makstav tasu Pensionifondi valitsemise eest. Osakuomanikule pakutav Pensionifondi valitsemise teenus seisneb selles, et Fondivalitseja pakub investeeringute juhtimiseks vajalikke erialaseid teadmisi ja oskusi, mida tavainvestor reeglina ei oma. Seejuures on Fondivalitsejal Pensionifondi varade valitsemisel seaduslik kohustus tegutseda lähtudes Pensionifondi osakuomanike parimatest huvidest.

Valitsemistasu arvestatakse Fondi aktivate turuväärtusest maha igapäevaselt ning selle võrra väheneb osaku puhasväärtus ehk osakuomaniku poolt Pensionifondi tehtud investeeringu väärtus. Valitsemistasu määr ja selle täpsem arvutamise kord määratakse kindlaks Pensionifondi fonditingimustes. Valitsemistasu määr avaldatakse protsendina Fondi aktivate turuväärtusest.

Näide: kui Valitsemistasu määraks on 365-päevase aasta baasil 1,5%, tuleb pensionifondi osakuomanikul maksta Fondivalitsejale iga kuu ligikaudu 0,125% (1,5/12) pensionifondi aktivate turuväärtusest. Olukorras, kus osakuomaniku investeeringu väärtus on näiteks 1000 eurot, maksab osakuomanik iga kuu fondivalitsejale 1,25 eurot. Investeeringu väärtuse tõusule või langusele vastavalt tõuseb või langeb ka makstav valitsemistasu.

Osakuomaniku poolt makstav Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavate rahaliste arvelduste tegemise vajadust. Valitsemistasu arvestatakse Fondivalitseja poolt ning see vähendab osaku puhasväärtust. Seega Fondivalitseja poolt avalikustatud Pensionifondi osaku puhasväärtusest on juba maha arvestatud makstav Valitsemistasu ning osakuomaniku investeeringu väärtuseks on osaku puhasväärtus korrutatud omandatud osakute arvuga.

Fonditingimustega võib olla ette nähtud kord, et Pensionifondi osakute omandamisel on osakuomanikul kohustus tasuda osaku väljalasketasu. Osaku väljalasketasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele osaku omandanud osakuomaniku arvelt. Osaku väljalasketasu määratakse protsendina osaku puhasväärtusest. Väljalasketasu määr ja selle täpsem arvutamise kord määratakse kindlaks Pensionifondi fonditingimustes.

NB! Investeerimisfondide seaduse kohaselt ei tohi kohustusliku pensionifondi osaku väljaandmisel fondivalitseja võtta osaku väljalasketasu.

Fonditingimustega võib olla ette nähtud kord, et Pensionifondi osakute võõrandamisel on osakuomanikul kohustus tasuda osaku tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele osaku võõrandanud osakuomaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu määratakse protsendina osaku puhasväärtusest. Tagasivõtmistasu määr ja selle täpsem arvutamise kord määratakse kindlaks Pensionifondi fonditingimustes.

Näide: kui osaku tagasivõtmistasu määr on 0,1% pensionifondi osaku puhasväärtusest, siis ühe 10-eurose puhasväärtusega pensionifondi osaku võõrandamisel maksab osakuomanik fondivalitsejale oma arvelt 0,01 eurot.

NB! Investeerimisfondide seaduse kohaselt ei või konservatiivse pensionifondi tagasivõtutasu määr olla suurem kui 0,05% osaku puhasväärtusest ja teiste kohustuslike pensionifondide puhul 0,1% osaku puhasväärtusest. Tagasivõtutasu ei võeta vanaduspensioniealistelt osakuomanikelt ega nendelt, kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.

Osakuomaniku poolt makstav tagasivõtutasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavate rahaliste arvelduste tegemist. Osaku tagasivõtutasu on arvestatud osaku tagasivõtmishinna sisse. Osaku tagasivõtuhind = osaku puhasväärtus – tagasivõtmistasu määr.

Loe lisaks: Pensionifondide tingimused