Rahvapension

Rahvapension tagab miinimumpensioni neile inimestele, kel ei ole õigust tööpanusest sõltuvale pensionile.

Rahvapensioni saamise õigus on:

  • Eesti alalisel elanikul;
  • tähtajalise elamisloa alusel Eestis elaval välismaalasel.

Rahvapensioni saamiseks peab selle taotleja olema Eestis elanud vähemalt viis aastat enne pensioni taotlemist. Alates 01.04.2014. a on rahvapensioni suurus 148,98 eurot.

Rahvapension määratakse isikule, kel puudub vanaduspensioni või töövõimetuspensioni saamiseks nõutav tööstaa¸. Rahvapensioni saab taotleda siis, kui olete saanud 63-aastaseks või Teie töövõime kaotuse protsent on vähemalt 40.

Rahvapension määratakse ka toitja surma korral tema perekonnaliikmetele, kellel seoses toitja nõutava pensionistaa¸i puudumisega ei ole õigust toitjakaotuspensionile. Samas oli toitja elanud Eestis alalise elanikuna või tähtajalise elamisloa alusel vähemalt 1 aasta.

Õigus rahvapensionile ei laiene järgmistele isikutele:

  • kes on elanud Eestis vähem kui 5 aastat enne pensioni taotlemist
  • kellele on pension määratud välislepingu alusel
  • kes saavad välisriigi pensioni
  • kellel puudub kehtiv elamisluba

Taotlemine

Rahvapensioni taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse. Vastavad kontaktid leiate siit: